Konfidencialiteti i politikës

Politika e privatësisë - Root Nation

Kjo politikë e privatësisë së të dhënave personale (në tekstin e mëtejmë - Politika e privatësisë) zbatohet për të gjitha informacionet që faqja Root Nation, e vendosur në emrin e domenit root-nation.com mund të marrë në lidhje me Përdoruesin gjatë përdorimit të sajtit.

1. PËRKUFIZIMI I TERMAVE

1.1 Termat e mëposhtëm përdoren në këtë Politikë të Privatësisë:

1.1.1. "Administrimi i sitit - punonjës të autorizuar për të menaxhuar sitin, që veprojnë në emër të Root Nation, të cilat organizojnë dhe kryejnë përpunimin e të dhënave personale, si dhe përcaktojnë qëllimin e përpunimit të të dhënave personale, përbërjen e të dhënave personale që do të përpunohen, veprimet (operacionet) që kryhen me të dhënat personale.

1.1.2 "Të dhëna personale" - çdo informacion që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (subjekt i të dhënave personale).

1.1.3 "Përpunimi i të dhënave personale" - çdo veprim (operacion) ose grup veprimesh (operacionesh) të kryera me përdorimin e mjeteve të automatizimit ose pa përdorimin e mjeteve të tilla me të dhëna personale, duke përfshirë mbledhjen, regjistrimin, sistemimin, grumbullimin, ruajtja, sqarimi (përditësimi, ndryshimi), nxjerrja, përdorimi, transferimi (shpërndarja, sigurimi, aksesi), depersonalizimi, bllokimi, fshirja, shkatërrimi i të dhënave personale.

1.1.4 "Konfidencialiteti i të dhënave personale" është i detyrueshëm për respektimin nga Operatori ose një person tjetër që ka akses në të dhënat personale, kërkesën për të mos lejuar shpërndarjen e tyre pa pëlqimin e subjektit të të dhënave personale ose praninë e një baze tjetër ligjore.

1.1.5. "Përdoruesi i faqes (në tekstin e mëtejmë Përdoruesi) është një person që ka akses në sit nëpërmjet internetit dhe përdor faqen e dyqanit online.

1.1.6 "Cookies" është një pjesë e vogël e të dhënave e dërguar nga serveri në internet dhe e ruajtur në kompjuterin e Përdoruesit, të cilën klienti i uebit ose shfletuesi i uebit ia dërgon serverit të internetit në një kërkesë HTTP sa herë që bëhet një përpjekje për të hapur faqen. të faqes përkatëse.

1.1.7 "Adresa IP" është një adresë rrjeti unike e një nyje në një rrjet kompjuterik të ndërtuar sipas protokollit IP.

2. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

2.1 Përdorimi i faqes nga Përdoruesi nënkupton marrëveshje me këtë Politikë të Privatësisë dhe kushtet e përpunimit të të dhënave personale të Përdoruesit.

2.2 Në rast mosmarrëveshjeje me kushtet e Politikës së Privatësisë, Përdoruesi duhet të ndalojë përdorimin e faqes.

2.3 Politika aktuale e privatësisë zbatohet vetëm për faqet në domen root-nation.com, Administrata nuk kontrollon dhe nuk është përgjegjëse për faqet e palëve të treta në të cilat Përdoruesi mund të kalojë përmes lidhjeve të disponueshme në faqen tonë.

2.4 Administrata e faqes në internet nuk kontrollon vërtetësinë e të dhënave personale të ofruara nga përdoruesi i faqes.

3. SUBJEKTI I POLITIKAVE TË PRIVATËSISË

3.1 Kjo Politikë e Privatësisë përcakton detyrimet e Administratës së faqes së internetit të dyqanit online në lidhje me moszbulimin dhe sigurimin e regjimit të mbrojtjes së privatësisë së të dhënave personale, të cilat Përdoruesi siguron me kërkesë të Administratës së faqes gjatë regjistrimit në sit ose kur bëni një porosi për blerjen e ekskursioneve.

3.2 Të dhënat personale të lejuara për përpunim sipas kësaj Politike të Privatësisë sigurohen nga Përdoruesi duke plotësuar formularin e regjistrimit në faqen e internetit https://root-nation.com/ në seksione dhe faqe të ndryshme të faqes, përfshini informacionin e mëposhtëm:

3.2.1. mbiemri, emri, patronimi i Përdoruesit;

3.2.2. numrin e telefonit të kontaktit të përdoruesit;

3.2.3. adresa e emailit (e-mail), njoftimi i konsultimit;

3.3. Root Nation mbron të dhënat që transmetohen automatikisht në procesin e shikimit të blloqeve të reklamave dhe kur vizitoni faqet në të cilat është instaluar një skript statistikor i sistemit ("pixel"):

  • Adresa IP;
  • informacion nga cookies;
  • informacion në lidhje me shfletuesin (ose program tjetër që akseson shfaqjen e reklamave);
  • koha e hyrjes;
  • adresën e faqes në të cilën ndodhet blloku i reklamave;
  • referues (adresa e faqes së mëparshme).

3.3.1 Çaktivizimi i kukive mund të pengojë aksesin në disa pjesë të sajtit Root Nation, të cilat kërkojnë autorizim.

3.3.2 Root Nation mbledh statistika rreth adresave IP të vizitorëve të saj. Ky informacion përdoret për qëllimin e identifikimit dhe zgjidhjes së problemeve teknike, për të kontrolluar ligjshmërinë e pagesave financiare të kryera.

3.4 Çdo informacion tjetër personal që nuk është specifikuar më sipër (historia e blerjeve, shfletuesit e përdorur dhe sistemet operative, etj.) i nënshtrohet ruajtjes dhe mosshpërndarjes së besueshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara në klauzolë 5.2. dhe 5.3. të kësaj Politike të Privatësisë.

4. QËLLIMET E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE PERSONALE TË PËRDORIMIT

4.1 Të dhënat personale të përdoruesit Administrimi i faqes Root Nation mund të përdoret për qëllime:

4.1.1 Identifikimi i Përdoruesit të regjistruar në sit Root Nation.

4.1.2 Sigurimi i Përdoruesit me akses në burimet e personalizuara të Faqes Root Nation.

4.1.3 Vendosja e reagimeve me Përdoruesin, duke përfshirë dërgimin e mesazheve dhe kërkesave në lidhje me përdorimin e sitit Root Nation, ofrimi i shërbimeve, përpunimi i kërkesave dhe aplikacioneve nga Përdoruesi.

4.1.4 Përcaktimi i vendndodhjes së Përdoruesit për të garantuar sigurinë dhe për të parandaluar mashtrimin.

4.1.5 Konfirmimi i autenticitetit dhe plotësisë së të dhënave personale të ofruara nga Përdoruesi.

4.1.6. Krijimi i një llogarie nëse Përdoruesi ka pranuar të krijojë një llogari.

4.1.7. Mesazh nga përdoruesi i faqes Root Nation rreth postimeve të reja në blog.

4.1.8 Sigurimi i Përdoruesit me klientin dhe mbështetje teknike efektive në rast të problemeve që lidhen me përdorimin e sitit Root Nation.

4.1.9 Sigurimi i Përdoruesit me pëlqimin e tij, përditësimet, buletinet dhe informacione të tjera në emër të Root Nation ose në emër të ortakëve.

4.1.10. Kryerja e aktiviteteve reklamuese me pëlqimin e Përdoruesit.

4.1.11. duke i ofruar Përdoruesit akses në faqet ose shërbimet e partnerëve Root Nation për të marrë produkte, përditësime dhe shërbime.

5. METODAT DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT PERSONAL

5.1 Përpunimi i të dhënave personale të Përdoruesit kryhet pa kufizim kohor, në çdo mënyrë ligjore, përfshirë në sistemet e informacionit të të dhënave personale me përdorimin e mjeteve të automatizimit ose pa përdorimin e mjeteve të tilla.

5.2 Të dhënat personale të Përdoruesit mund t'u transferohen autoriteteve shtetërore të autorizuara vetëm në bazë dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj.

5.4 Në rast të humbjes ose zbulimit të të dhënave personale, Administrata e Faqes informon Përdoruesin për humbjen ose zbulimin e të dhënave personale.

5.5 Administrata e faqes merr masat e nevojshme organizative dhe teknike për të mbrojtur informacionin personal të Përdoruesit nga aksesi i paligjshëm ose aksidental, shkatërrimi, shtrembërimi, bllokimi, kopjimi, shpërndarja, si dhe nga veprime të tjera të paligjshme të palëve të treta.

5.6 Administrata e faqes, së bashku me Përdoruesin, merr të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar humbjet ose pasoja të tjera negative të shkaktuara nga humbja ose zbulimi i të dhënave personale të Përdoruesit.

6. DETYRIMET E PALËVE

6.1 Përdoruesi është i detyruar të:

6.1.1 Jepni informacion në lidhje me të dhënat personale të nevojshme për përdorimin e faqes Root Nation.

6.1.2. Përditësoni dhe plotësoni informacionin e dhënë në lidhje me të dhënat personale në rast të ndryshimeve në këtë informacion.

6.2 Administrata e sitit është e detyruar të:

6.2.1 Përdorni informacionin e marrë ekskluzivisht për qëllimet e specifikuara në pikën 4 të kësaj Politike të Privatësisë.

6.2.2 Për të siguruar që informacioni konfidencial të mbahet konfidencial, të mos zbulohet pa lejen paraprake me shkrim të Përdoruesit, si dhe të mos shesë, shkëmbejë, publikojë ose zbulojë në mënyra të tjera të mundshme të dhënat personale të transferuara të Përdoruesit, me përjashtim të klauzolës 5.2. dhe 5.3. të kësaj Politike të Privatësisë.

6.2.3 Të marrë masa paraprake për të mbrojtur konfidencialitetin e të dhënave personale të Përdoruesit në përputhje me procedurën që përdoret zakonisht për të mbrojtur këtë lloj informacioni në qarkullimin ekzistues të biznesit.

6.2.4 Të bllokojë të dhënat personale në lidhje me Përdoruesin përkatës që nga momenti i aplikimit ose kërkesës nga Përdoruesi ose përfaqësuesi i tij ligjor ose organi i autorizuar për mbrojtjen e të drejtave të subjekteve të të dhënave personale për periudhën e verifikimit, në rast zbulimi të të dhënave personale jo të besueshme ose veprimeve të paligjshme.

7. PËRGJEGJËSIA E PALËVE

7.1 Në rast të humbjes ose zbulimit të Informacionit Konfidencial, Administrata e Faqes nuk është përgjegjëse nëse ky informacion konfidencial:

7.1.1. U bë pronë publike deri në humbjen ose zbulimin e saj.

7.1.2. Është marrë nga një palë e tretë përpara se të merrej nga Administrata e sitit.

7.1.3. u zbulua me pëlqimin e Përdoruesit.

8. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

8.1 Para se të paraqisni një padi në gjykatë në mosmarrëveshjet që lindin nga marrëdhëniet midis Përdoruesit të Faqes Root Nation dhe Administratës së Vendit, është e detyrueshme të paraqisni një kërkesë (propozim me shkrim për zgjidhjen vullnetare të mosmarrëveshjes).

8.2 Pranuesi i kërkesës, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së kërkesës, do ta informojë parashtruesin e kërkesës me shkrim për rezultatet e shqyrtimit të kërkesës.

8.3 Në rast të dështimit për të arritur një marrëveshje, mosmarrëveshja do t'i referohet një autoriteti gjyqësor në përputhje me legjislacionin aktual.

8.4 Legjislacioni aktual zbatohet për këtë Politikë të Privatësisë dhe marrëdhëniet midis Përdoruesit dhe Administratës së sitit.

9. NDRYSHIM DHE FSHIJE TË TË DHËNAVE PERSONALE

9.1 Përdoruesi mund të monitorojë dhe rregullojë në mënyrë të pavarur përbërjen e të dhënave personale në faqen e profilit. Pas autorizimit, përdoruesit mund të hyjnë në faqen e tyre personale në: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Në rast të ndërprerjes së përdorimit të faqes Root Nation, përdoruesi mund të dërgojë një kërkesë për të fshirë llogarinë dhe të dhënat personale në adresën e emailit www@root-nation.com

9.3 Kërkesa me temën "Hiq llogarinë time nga faqja e Root Ntiion" duhet të dërgohet nga adresa e postës elektronike e regjistruar e specifikuar në profilin e përdoruesit dhe të përmbajë informacion nga fusha e emrit të përdoruesit.

9.4 Administrata e faqes është e detyruar të kryejë procedurën e fshirjes së profilit brenda 5 ditëve pune.

10. KUSHTET SHTESË

10.1 Administrata e faqes ka të drejtë të bëjë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë pa pëlqimin e Përdoruesit.

10.2 Politika e re e privatësisë hyn në fuqi nga momenti i postimit në faqen e internetit Root Nation, përveç nëse parashikohet ndryshe nga versioni i ri i Politikës së Privatësisë.

10.3. Të gjitha sugjerimet ose pyetjet në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë duhet të dërgohen në adresën e emailit: info@root-nation.com

10.4 Politika aktuale e privatësisë është postuar në faqen në: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/